Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir karın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir.

İşbu bağış politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu politikada yapılacak değişiklik hakkında ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir.

BGYS Genel Politikası

I- Amaç ve Kapsam

Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”), iş bu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak tam ve zamanında kamuyu bilgilendirir.

Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır.

Ancak, bu düzenlemeler uyarınca Şirket duyurması halinde meşru çıkarlarına zarar gelebilecek durumlarda ticari sır kapsamındaki ve belirli bazı gizli bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında  oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

 

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

 • Özel durum açıklamaları
 • Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
 • Şirketin internet sitesi (www.akdenizyh.com)
 • Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
 • Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
 • Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklamalar
 • Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
 • Yatırımcılar, analistlerle yüz yüze veya telekonferansla yapılan bilgilendirme toplantıları

IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayınlanabilir.

V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Şirket, basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri gerektiğinde yurt içinde anlaştığı veri dağıtım kanalları aracılığıyla ve ayrıca kendi bünyesinde takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.akdenizyh.com) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

 

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre, “Sessiz Dönem” olarak adlandırılmıştır. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmaz, ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz.

 

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen 6 aylık ve yıllık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Ayrıca, bu hususlara Şirket içi Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde de yer verilir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

 

VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri, Komite üyeleri, Mali İşler yetkilileri ile Şirket imza sirkülerinde birinci derece imza yetkisi tanınmış diğer personel olarak belirlenmiştir.

 

VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilecek kişiler tarafından, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir.

Bilgilendirme Politikası

Amaç:

Bu politikanın amacı Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı “Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Acıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” nin 26. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmek, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri, menfaat sahiplerimizi ve diğer tüm tarafları eşit, adil, doğru ve eşzamanlı bir biçimde bilgilendirmektir.

Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bu politikayı hazırlamıştır.
Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemelerine uyar.

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve  gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve
kamuya açıklanır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirkette kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

Kapsam

Kamuya acıklanacak bilgilerin kapsamı  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun’daki duzenlemeler ve Seri VIII No: 54 sayılı “Ozel Durumların Kamuya Acıklanmasına İliskin Esaslar” Tebliği ile diğer tebliğlerde belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

 1. Mevcut Yatırımcılar
 2. Potansiyel Yatırımcılar
 3. Menfaat sahipleri
 4. Düzenleyici kuruluşlar
 5. Kamuoyu

 

Bilgilendirme Araçları:
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 • Web sitesi  (İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemeler yapılır.
 • Yatırımcılara yönelik toplantılar
 • Medya ve basın açıklamaları
 • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
 • Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
 • Telefon, Faks vs.

 

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:
Şirket’in mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir ve Yönetim Kurulu onayını takiben SPK , İMKB düzenlemeleri ve İMKB bildirimleri doğrultusunda İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da gönderilir.

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.

Özel Durum Açıklamaları:
SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda Yöentim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından  bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB’ye ve KAP’a gönderilir.

Genel Kurul’a İlişkin Bilgilendirme:
Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık tutulur ve  internet ile kamuya duyurulur.

Açıklama ve Duyurular:

Şirket’in ticari faaliyetleri, güncel konulara getireceği yorumlar, beklentileri ile ilgili yapacağı açıklamalar için Yönetim Kurulu ilgili kişileri yetkilendirir. Yönetim Kurulu ve/veya yetkili personelin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda tanımlanan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:
Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine azami gayret gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.

Kar Dağıtım Politikası:
Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

Beklentilerin Açıklanması:
Şirket Bilgilendirme politikası çerçevesinde, şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler ve benzerleri hakkındaki beklentiler ve hedefler Ortaklık bütçe verileri dikkate alınarak açıklanabilir.  Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz.

Etik Kurallar:

Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:

Kamuya yapılan açıklamalar dışında gelen sorular ve ayrıca yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Ortaklık çalışanları Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Kamu ihalelerinin KAP bildirim esasları için tıklayınız.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az %10’unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Ücretlendirme Politikası

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur.

 1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler ( ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri ) şirket tarafından karşılanabilir.

Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

 1. Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Şirketimiz üst düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Üst Düzey Yönetici ve personeline sağlanan ücret ve diğer yan haklar aşağıda sunulmaktadır.

 • Ücret    :  Yılda 12 maaş
 • Eğitim : Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
 • Yan Haklar :
 • Yemek Yardımı
 • Sağlık sigortası
 • İzinler
 • Yıllık Ücretli İzin
 • Evlenme İzni
 • Doğum İzni
 • Ölüm İzni
 • Tabii Afet İzni

Görevi gereği çalışanlara sağlanan olanaklar:

Cep Telefonu Tahsisi

 • Yol Ücreti

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi ve yöneticileri ve bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanır.

İş bu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.